BUDŻET MIASTA I GMINY WLEŃ NA 2012 ROK jaki jest?
Dodane przez j23 dnia Styczeń 19 2012 22:09:02
W najbliższy poniedziałek 23 stycznia Rada Miasta i Gminy Wleń uchwali budżet na rok 2012. Ja wygląda projekt budżetu? Jakie inwestycje będą realizowane w 2012 roku a jakie planuję się na lata następne? Ile wynosiło  zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku a ile będzie wynosić na koniec 2012 roku?

Rozszerzona zawartość newsa
Budżet gminy to plan dochodów i wydatków, na podstawie, którego gmina prowadzi gospodarkę finansową. Powinien zostać uchwalony przez Radę Miasta i Gminy przed rozpoczęciem roku budżetowego (czyli jeszcze w 2011 r), jedynie w szczególnych wypadkach dopuszcza się, by przyjęcie uchwały nastąpiło później. Budżet Miasta i Gminy Wleń zostanie uchwalony w najbliższy poniedziałek 23 stycznia 2012 r.

O tym jak niska jest świadomość radnych w temacie procedur związanych z podjęciem uchwały budżetowej i jak małą wagę przedkładają do kwestii związanych z budżetem świadczy odpowiedz Przewodniczącej o powody nie podjęcia uchwały w ustawowym terminie:
Katarzyna Kotołowska – Myślę, że to pytanie jest nie do mnie tylko do Przewodniczącego komisji budżetowej.

Ja wygląda projekt budżetu? Jakie inwestycje będą realizowane w 2012 roku a jakie planuję się na lata następne? Ile wynosi zadłużenie Gminy? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w artykule.

Gmina Wleń rok 2011 zakończyła zadłużeniem wysokości 3.580.000,00 zł. W 2012 roku dochody budżetu wyniosą 11.157.000 zł a wydatki 10.277.000 zł. W roku bieżącym zostanie spłacone 1.480.000,00 zł zadłużenia z lat poprzednich oraz 180.000,00 zł. odsetek. Ze względu na brak środków w budżecie na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów zostanie zaciągnięty kolejny kredyt wysokości 600.000,00 zł. Zadłużenie na koniec 2012 roku wyniesie 2.700.000,00 zł. W roku 2013 planuje się rozpoczęcie budowy kanalizacji we wsi Bystrzyca (koszt ok 4.000.000,00 zł) w związku z czym możemy zapomnieć o poważniejszych inwestycjach na terenie miasta Wlenia w kolejnych latach.

Rada Miasta i Gminy z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością jednogłośnie bez jakichkolwiek merytorycznych zmian uchwali projekt zgłoszony przez burmistrza Bogdana Mościckiego. Co zatem czeka mieszkańców Gminy Wleń w 2012 roku?

Koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy Wleń wyniosą 1.315.219,00 zł w tym Rady Miasta i Gminy  123.000,00 zł (każdego dnia za utrzymanie urzędników zapłacimy 3.603,34 zł.) Szkolnictwo łącznie z przedszkolem pochłonie 4.044.714,00 zł. Utrzymanie OKSiT będzie nas kosztowało 380.000,00 zł.

Oświetlenie dróg i placów w całej gminie 81.500,00 zł. Kluby sportowe otrzymają dofinansowanie w wysokości 68.000,00 zł. Straż Miejska to wydatek 67.000,00 zł z tego w postaci mandatów do kasy gminy wróci 25.000,00 zł. i jest to znaczący wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, żeby wykonać plan każdego dnia powinna zostać ukarana przynajmniej jedna osoba grzywną wysokości 68,50 zł. (Tradycyjnie już ostrzegamy potencjalnych mandato- biorców).  

Fundusz sołecki to 113.000 zł, z czego ponad 20.000 zł zostanie wydane na zabawy i imprezy integracyjne na wioskach. Tradycyjnie też spore środki zostaną przeznaczone na świetlice wiejskie. Około 20.000,00 zł zapłacimy za projekt świetlicy w Radomicach, a 50.000,00 zł. będzie kosztował remont świetlicy w Bełczynie.

Zaledwie 10.000 zł więcej niż na świetlice, zostanie przeznaczone na sztandarową inwestycję w gminie, czyli remont i rozbudowę Ośrodka Zdrowia we Wleniu. W Budżecie zaplanowano na ten cel zaledwie 80.000,00 zł. Każdy, kto choć trochę orientuje się w kosztach tego typu inwestycji doskonale zdaje sobie sprawę, że są to pieniądze niewspółmierne do rzeczywistych nakładów na modernizację budynku. Z jakich środków będzie przeprowadzony remont?  Możliwe są dwa scenariusze. W pierwszym gmina na całość inwestycji zaciągnie kredyt. W drugim prace współfinansowałby SPZOZ (pod warunkiem, że posiada środki finansowe). Był by to jednak zupełny absurd. „Ośrodek Zdrowia” pieniądze przeznaczone na leczenie chorych przekazałby Gminie na remont przychodni! Burmistrz Bogdan Mościcki zapewnia, że projekt budowlany został złożony w starostwie, a prace zostaną zakończone do końca roku.

Również kwota 20.000 zł. na rewitalizację rynku może budzić zdziwienie, ponieważ ma zostać przeznaczona na prace projektowe!?

Sprawą, którą w budżecie pominięto będzie likwidacja, KZOM oraz koszty z tym związane. Zupełnie nie uwzględniono faktu, że Gmina przejmie wszystkie długi i zobowiązania Gospodarki. Na Gminę spadnie również obowiązek wypłaty odpraw zwalnianym pracownikom, (jeżeli do nich dojdzie). Prawdopodobnie nikt nie sporządził kosztów, jakie poniesiemy w związku z likwidacją KZOM, a Burmistrz Miasta i Gminy jak sam przyznaje nie ma aktualnej wiedzy o stanie finansowym podległej sobie jednostki.

Budżet Miasta i Gminy Wleń trudno nazwać planem dochodów i wydatków. Jest to jedynie zapis księgowy w mojej ocenie zupełnie oderwany od rzeczywistości i faktycznych potrzeb mieszkańców. Priorytetem Rady Miasta i władz gminy od dawna powinno być dostosowanie fatalnie funkcjonującej służby zdrowia do obowiązujących obecnie standardów. Niestety w 2009 roku nie wykorzystano szansy, jaka dawała możliwość pozyskania na ten cel środków unijnych. W tym samym czasie kilkaset tysięcy złotych zostało przeznaczonych na budowę i modernizację świetlic wiejskich. Dzisiaj Gmina w całości pokryje wydatki związane z modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia ze środków własnych i oby nie odbyło się to kosztem zdrowia mieszkańców.
Andrzej Jaśkiewicz