Jak Gmina Wleń pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój. Porównaj z sąsiadami.
Dodane przez j23 dnia Czerwiec 10 2016 21:15:33
Od 12 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. W tym czasie do samorządów szerokim strumieniem płyną środki unijne. Oprócz pieniędzy z „Brukseli” lokalne władze mają także możliwości aplikowania o środki krajowe, czy to z Ministerstwa, Województwa, UMWD, czy innych źródeł.
Jak na tle pozostałych gmin powiatu lwóweckiego wypada Wleń?

Rozszerzona zawartość newsa

Od 12 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. W tym czasie do samorządów szerokim strumieniem płyną środki unijne. Oprócz pieniędzy z „Brukseli” lokalne władze mają także możliwości aplikowania o środki krajowe, czy to z Ministerstwa, Województwa, UMWD, czy innych źródeł.
Kilka tygodni temu informowaliśmy jak w ostatnim czasie z pozyskiwaniem środków zewnętrznych poradzili sobie włodarze Lwówka Śląskiego i Gryfowa Śląskiego.

Przypomnijmy:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 10 kwietnia 2016 złożyła 19 wniosków o środki zewnętrzne, z czego pozytywną opinię uzyskało 9 wniosków. Kwota jaką w tym okresie udało się pozyskać to: 2.758.561,42 zł.

Gmina i Miasto Gryfów Śląski w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 20 kwietnia 2016 roku złożył 14 wniosków o środki zewnętrzne, z czego pozytywną opinię uzyskało 8 wniosków. Kwota jaką w tym okresie udało się pozyskać to: 2.230.450,31 zł.

Za namową czytelników zwróciliśmy się do Burmistrzów: Wlenia, Lubomierza i Mirska z tymi samymi pytaniami:
„Ile wniosków o środki zewnętrzne złożyła Gmina w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 maja 2016 roku?
Ile (w złotych) środków zewnętrznych udało się w tym okresie pozyskać oraz na jakie programy (proszę o wymienienie ich nazw)?”

Poniżej informacje otrzymane od Burmistrzów poszczególnych gmin:

Gmina Lubomierz

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 10 maja 2016 roku Gmina Lubomierz wykonała wydatków inwestycyjnych oraz wydatków związanych z remontami na kwotę 3.855.502,99 zł. Zostały złożone 32 wnioski o środki zewnętrzne na kwotę 4.693.942,19 zł. Natomiast gmina w wyżej wymienionym okresie pozyskała 2.686.450,24 zł środków zewnętrznych z tego:

nazwa kwota w złotych
UMWD - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olesznej Podgórskiej 0,64 km
 134.400, 00
UMWD - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pławnej 0,35 km
 73.500, 00
UMWD - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olesznej Podgórskiej 0,63 km
 158.760, 00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Remont drogi w miejscowości Wojciechów 0,35 km
 157.871, 00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Oleszna Podgórska 0,3 km
 111.723, 00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Remont dachu na budynku internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu – III etap
 151.985, 00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Pławnej kwota
 231.211, 00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Oleszna Podgórska nr dz.608/4
 450.000, 00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Program dożywiania
189.000, 00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Przebudowa Punktu Informacji Turystycznej z ekspozycją muzealną w Lubomierzu
 147.397,92
Bank Gospodarstwa Krajowego - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa fragmentu istniejącego budynku dworca kolejowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny
 192.194,68
Bank Gospodarstwa Krajowego - Odbudowa wraz z przebudową budynku mieszkalnego Plac Wolności 8 w Lubomierzu
 216.938,54
Ministerstwo Finansów refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego
 56.490,86
Powszechny Zakład Ubezpieczeń - zakup i montaż monitoringu
 1.000, 00
Powszechny Zakład Ubezpieczeń – realizacja imprezy kulturalnej
 2.500, 00
Ministerstwo Finansów - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
 10.000, 00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Budowa sieci kanalizacji ul. Sportowa w Lubomierzu wraz z budową sieci wodociągowej
 251.563,25
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubomierz
 15.299,99
UMWD - Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubomierzu
 80.258, 00
UMWD Odnowa Dolnośląskiej Wsi - Budowa placu zabaw  w Wojciechowie
 16.070, 00
UMWD Odnowa Dolnośląskiej Wsi – Budowa placu zabaw w Pokrzywniku i Olesznej Podgórskiej
 27.438, 00
Dolnośląska Federacja Sportu – Program Umiem pływać
 7.500, 00
Dolnośląska Federacja Sportu – Program Junior Sport
 3.349, 00


Gmina Wleń

W okresie od 01.01.2015 do 10.05.2016 Gmina Wleń złożyła około 40 wniosków o środki zewnętrzne W okresie od 01.01.2015 do 10.05.2016 Gmina Wleń pozyskała ze środków zewnętrznych kwotę 2.555.766,43 zł, z tego:

 nazwa kwota w złotych
Środki z prewencji PZU
  2.353,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Kanalizacja prawobrzeżnej części Wlenia oraz Bystrzycy)
 1.473.166,74
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Remont Ratusza Miejskiego we Wleniu)
 328.748,12
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Modernizacja i remont świetlicy w Bełczynie)
 150.242,52
Program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (800-lecie Wlenia)
 44.310,01
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Przebudowa strony www Gminy Wleń)
 14.268,80
Ministerstwo Finansów (rezerwa części subwencji ogólnej)
 35.250,00
Ministerstwo Finansów (zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego)
 43.862,15
 UMWD (Dolnośląskie Stokrotki)
 3.761,00
 UMWD (Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzyżowcu)
 208.950,00
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (usuwanie azbestu z Gminy Wleń)
  29.813,12
 Powiatowy Urząd Pracy (PEFRON wyposażenie stanowiska pracy)
 40.000,00
 UMWD (zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wleń)
 85.000,00
 Ministerstwo Sportu i Turystyki (Budowa bieżni szkolnej)
 50.000,00
 Program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Promocja walorów sportowych i turystycznych Gminy Wleń)
  17.823,97
 Wojewoda Dolnośląski (wyposażenie Sali Ślubów)
 9.217,00
 Kino za rogiem
 15.000,00
 

Gmina Mirsk

Gmina Mirsk złożyła 21 wniosków o przyznanie środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach różnych programów i projektów, z których pozyskała kwotę 765.758,19 zł, z tego:

nazwa kwota w złotych
Przebudowa drogi gminnej nr 112703D w Mirsku w kilometrażu od 0+000 do 2+386 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
 266.117,00
Przebudowa ciągu dróg dojazdowych nr 250 i 251 w Kwieciszowicach w kilometrażu 0+000 do 0+185 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
 47.226,00
Przebudowa drogi dojazdowej nr 590 w Gierczynie w kilometrażu od 0+000 do 0+213 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) w kwocie
 48.545,00
Przebudowa drogi dojazdowej nr 513 w Gierczynie w kilometrażu od 0+000 do 0+190 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
 43.227,00
Przebudowa drogi dojazdowej nr 318 w Krobicy w kilometrażu od 0+000 do 0+146 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
 55.302,00
Projekt „Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy udziale środków UE w kwocie
 24.828,97
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grudzy
 24.969,00
„Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Woj. Dolnośląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przy udziale środków UE
 ok. 45.000,00
„Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w sołectwie Krobica” ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej
 150.000,00
„Lokalny Animator Sportu”
 18.000,00
„Narodowy Program Czytelnictwa”
 24.000,00
„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mirsk”
 10.714,25MAREK DRAL: LWÓWECKI INFO