KTO LEJE WODĘ?
Dodane przez j23 dnia Czerwiec 26 2015 22:04:31
W dniu 17 czerwca br. do lokatorów bloków, przy ulicy Jana Pawła II we Wleniu, należących do „Lwóweckiej” Spółdzielni Mieszkaniowej ZUOK IZERY wystosował niepokojące pismo, z którego jasno wynikało, umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zawarta pomiędzy spółką IZERY a LSM zostanie rozwiązana z powodu zaniedbań i nieprawidłowości leżących po stronie Spółdzielni.

Rozszerzona zawartość newsa
W dniu 17 czerwca br. do lokatorów bloków, przy ulicy Jana Pawła II we Wleniu, należących do „Lwóweckiej” Spółdzielni Mieszkaniowej ZUOK IZERY wystosował niepokojące pismo, z którego jasno wynikało, umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zawarta pomiędzy spółką IZERY a LSM zostanie rozwiązana z powodu zaniedbań i nieprawidłowości leżących po stronie Spółdzielni.


Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Spółki ZUOK „IZERY”, niniejszym informuję Państwa, że „Lwówecka” Spółdzielnia Mieszkaniowa sprawująca zarząd nieruchomością, w skład której wchodzi Państwa lokal mieszkalny, nie wykonuje prawidłowo zobowiązań umownych określonych w umowie z dnia 1 stycznia 2014 r. o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (nr W/01008).

„Lwówecka” Spółdzielnia Mieszkaniowa jest odpowiedzialna za rozliczanie należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków dla poszczególnych lokali znajdujących się w przedmiotowym budynku. Odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej i zimnej znajdujących się w mieszkaniach powinien bowiem dokonywać tego przedstawiciel Spółdzielni, który jako zarządca nieruchomości jest obowiązany do prawidłowego rozliczania wskazań wodomierzy i poboru opłat za zużycie wody od mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze, informuję, że jeżeli spółdzielnia, nie przystąpi do prawidłowego wypełniania obowiązku rozliczania wodomierzy indywidualnych znajdujących się w poszczególnych lokalach w budynku znajdującym się we Wleniu przy ul. Jana Pawła II nr. (12,12A, 14 i 14A), do dnia 30 września 2015 r. to umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zawarta ze Spółdzielnią w dniu 1 stycznia 2014 r. zostanie wypowiedziana. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – jeżeli odbiorcą usług jest zarządca budynku wielorodzinnego lub budynków wielorodzinnych, jest on obowiązany do rozliczania kosztów tych usług. Jest to obowiązek nałożony na Spółdzielnię, którego niewykonanie może być podstawą do wypowiedzenia umowy.

Po wypowiedzeniu umowy ze Spółdzielnią wszystkie opłaty z tytułu dostaw wody będą rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego. Zużycie wykazane przez licznik główny zostanie podzielone pomiędzy wszystkich odbiorców, a  umowa indywidualna zawarta z Państwem zostanie wypowiedziana.

Mam nadzieję, że powyższe informacje wyjaśnią w sposób wyczerpujący wszystkie wątpliwości w przedmiotowym zakresie i przyczynią się do szybkiego zakończenia niniejszej sprawy oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rozliczeniowych przez Spółdzielnię.

Z poważaniem Prezes Zarządu Wiesław Gierus


Sprawa wydaje się być bardzo poważna. Tym bardziej, iż za nieporozumienia pomiędzy zarządami Spółdzielni i spółki IZERY konsekwencje finansowe poniosą lokatorzy. Dlatego niezwłocznie po otrzymaniu pisma wystosowałem do Zarządu Lwóweckiej Spółdzielni Mieszkaniowej pismo, z prośbą o przedstawienie wyjaśnień. W dniu dzisiejszym Zarząd LSM przedstawił swoje obszerne stanowisko w sprawie:


W nawiązaniu do pisma Spółki ZUOK „Izery” w Lubomierzu z dnia 17.06.2015r. Zarząd „Lwóweckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w/w pismo zawiera szereg nieprawdziwych, a wręcz kłamliwych informacji.

Kłamliwą informacją jest twierdzenie, że spółdzielnia nie wykonuje prawidłowo zobowiązań umownych określonych w umowie z dnia 01.01.2014r. lecz nie określono jakich to zobowiązań nie wykonuje i w jakich § umowy zobowiązania te są określone. Zdaniem spółdzielni jest wręcz odwrotnie, ponieważ spółdzielnia wykonuje wszystkie zobowiązania ustalone w umowie lecz nie można tego powiedzieć o w/w Spółce. Nadmieniamy, że spółdzielnia prowadzi prawidłowe rozliczenie należności z tytułu dostaw wody do nieruchomości i z tego tytułu spółdzielnia nie ma żadnych zaległości w zapłatach za wystawione faktury przez Spółkę.

Zastanawiające jest to, że spółka ma zastrzeżenia do pracy zarządu, lecz żadnych konkretnych sytuacji nie przedstawiono w piśmie kierowanym do mieszkańców, bo do dnia dzisiejszego nie skierowano żadnego pisma i nie podano jakichkolwiek podstaw aby kierować tak kłamliwe treści pod adresem spółdzielni.

Umieszczenie w piśmie informacji, że „odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej (a co to ma wspólnego z dostawą wody zimnej) i zimnej znajdujących się w mieszkaniach powinien bowiem dokonywać przedstawiciel spółdzielni, która jest zarządcą nieruchomości jest obowiązana do prawidłowego rozliczania wskazań wodomierzy i poboru opłat za zużycie wody od mieszkańców” jest pozbawiona jakichkolwiek podstaw prawnych i świadczy, że w Spółce nie znają tak podstawowego aktu prawnego jak Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 147 oraz 1033 z późniejszymi zmianami) oraz zawartej umowy.

Zapis Art. 6 ust 6 w/w ustawy stwierdza, że umowa na dostawę wody może być zawarta także z osobą korzystającą z lokalu. Umowa Nr W/01008/ zawarta w dniu 01.01.2014r. w § 10 ust. 4 stwierdza, że rozliczenia z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków do poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych dokonywane są na podstawie odrębnych umów zawartych z użytkownikami lokali (mieszkańcami). Spółka nie przedstawia skąd taka zmiana w stosunku do umowy, której podobno to spółdzielnia nie wykonuje prawidłowo jej ustaleń i na podstawie jakich przepisów twierdzi się, że to spółdzielnia powinna dokonywać odczytu.

Uważamy, że Spółka postąpiła bardzo nieetycznie nie przedstawiając żadnych konkretów co do „winy” Spółdzielni a mieszkańcom przedstawiła informacje mijające się z prawdą.

Kolejną „dziwną” informacją jest zacytowanie art. 26 ust. 1 (winno być ust. 2) ale tylko pierwszego zdania, jakimś cudem pominięto drugie zdanie z w/w artykułu, które brzmi „suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i w tym miejscu zdaniem spółdzielni tkwi cały problem spółki. W dniu 21.01.2015r. Spółdzielnia otrzymała od spółki wyliczenie różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II 14a we Wleniu, w których spółka wykazała, że z rozliczenia wynikła różnica  in -( minus)  o 6,3 m3 wody na wartość 61,43 zł. tj. powstała nadpłata.

Dotychczas zawsze sytuacja była odwrotna wyliczano niedopłatę i spółdzielnia w takim przypadku musiała dopłacać wyliczoną różnicę a kwotą obciążano lokatorów zgodnie z w/w ustawą i regulaminem rozliczania wody zimnej obowiązującym w spółdzielni. Zgodnie bowiem z § 11 ust. 3 w/w umowy aby prawidłowo rozliczyć powstałą różnicę (nadpłata) zwróciliśmy się do spółki o sporządzenie odpowiedniej faktury i zwrot kwoty, którą zgodnie z ustawą i regulaminem winniśmy zwrócić lokatorom  budynku. Do dnia dzisiejszego pomimo prowadzenia korespondencji w tej sprawie Spółka nie sporządziła odpowiedniej faktury i wyliczona kwota niedopłaty nie została zwrócona a do tego Spółka uważa, że ta kwota Spółdzielni jest nienależna. Spółdzielnia zdziwiona jest takim postępowaniem bo dostawca wody do budynków spółdzielczych w Lwówku Śląskim tj. Przedsiębiorstwo Wodo- Kanalizacyjne w Bolesławcu nie ma problemu w takich sytuacjach i bez żadnych problemów zwraca spółdzielni kwoty gdy rozliczenie z mieszkańcami wskazuje kwotę ujemną (nadpłatę) tj. gdy suma wodomierzy w budynku jest większa niż wskazania wodomierza głównego. Kilkakrotnie sugerowaliśmy aby Spółka „Izery” nawiązała kontakt ze Spółką w Bolesławcu celem zapoznania się ze sposobem rozliczania lecz jedyną odpowiedzią ze strony Spółki „Izery” do dnia dzisiejszego jest pismo szkalujące spółdzielnię przed odbiorcami wody we Wleniu.

Zarząd Spółdzielni jest mocno zaniepokojony poczynaniami Spółki „Izery”, która ze względu na niemożliwości rozwiązania tak błahego problemu ucieka się do tego typu działania.

Nadmieniamy, że zarząd spółdzielni wystąpi z pismem do Spółki „Izery” aby przedstawiła konkretne zarzuty jakie ma w stosunku do spółdzielni i przedstawiła jakich zobowiązań umownych określonych w umowie nie wykonuje prawidłowo z podaniem konkretnych § umowy, na podstawie jakich zapisów ustawy i umowy jest zobowiązana do dokonywania odczytów stanów wodomierzy, jakich i na jakiej podstawie prawnej spółdzielnia nie wykonuje prawidłowego obowiązku rozliczania wodomierzy indywidualnych znajdujących się w mieszkaniach, oraz jakich usług rozliczeniowych spółdzielnia nie wykonuje prawidłowo.
Pismo podpisał Zarząd "Lwówecka" Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Jak nie wiadomo o co chodzi, to zapewne chodzi o pieniądze. Nie rozumiem jednak, dlaczego zarządy spółki IZERY i Spółdzielni chcą „drzeć koty” kosztem mieszkańców narażając ich na zupełnie niepotrzebny stres a być może i koszty?
Liczę, iż zarządy stać na to, aby się spotkać i porozmawiać i że wkrótce poznamy podjęte ustalenia a lokatorzy nie poniosą z tego tytułu konsekwencji finansowych.


Marek Krzysztof Dral - LWOWECKI.INFO